Melasoft Smart Storage Asgari Kayıt Saklama Paketi

   29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Tütün ve Petrol Piyasaları ile ilgili ÖTV mükellefleri öncelikli olmak üzere, bazı mükellef gruplarına, 01.01.2015 tarihinden itibaren bazı kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

    Tebliğde, kapsama giren vergi mükelleflerince gerçekleştirilen mal ve hizmet hareketleri ile ilgili olmak üzere, aşağıda sıralanan konular ve bu konulara ilişkin asgari kayıt saklama gereksinimleri yer almaktadır.

1- Satış kayıtları,

2- Alış kayıtları,

3- Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları,

4- İthalat kayıtları,

5- İhracat kayıtları,

6- Üretim kayıtları,

7- Diğer kayıtlar.

    Tebliğ kapsamına giren mükellefler, yukarıda yer alan konulara ilişkin kayıtları elektronik ortamda oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır. Oluşturulacak kayıtların, mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması gerekmektedir.

Melasoft Smart Storage şirketinizin gereksinimlerini karşılamaya hazır.

Melasoft Smart Storage esnek yapısı ile şirketinizin iş süreçlerine adapte olarak ilgili kanunun belirlediği konu maddelerini istenen formatta çıkarmaya ve saklamaya hazır.

Teklif Al

Demo Talep
 
-Veriler nasıl saklanacak?
Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki  kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini,  işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile  birlikte tamamlamak zorundadır. Elektronik Kayıtlar Kayıtların kontrol, denetim, inceleme  veya başka bir nedenle kısmen veya  tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak  kullanılan dosya formatlarından en az birisi  ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli  imkânlara sahip olmalıdır. 1) .xls - Microsoft Excel dosyası, 2) .xlsx - Microsoft Excel dosyası, 3) .txt - Düz metin dosyası, 4) .csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası, 5) .xml - Genişletilebilir işaretleme dili dosyası.
-Asgari Kayıt Saklama Sistemi Nasıl Çalışır

Melasoft Smart Storage modüler yapısı ile hazır raporlarınızı kullanarak veri toplayabilir, varsa SAP ile birlikte çalışan diğer sistemlerinizle entegre olarak dış sistemlerden gelen verileri alabilir ya da tamamen sizin iş sürecinize uyarlanabilir.

-Asgari Kayıt Kapsamına Giren Kayıtlar
  • Alış Satış Kayıtları
  • İthalat İhracat  Kayıtları
  • Mal Stok Kayıtları
  • Dönem Başı ve Dönem Sonu Stok Bilgisi
  • Üretim Kayıtları
  • İhracat Kayıtları
  • İthalat Kayıtları
  • Diğer Kayıtlar
-Kimler Kayıt Saklamak Zorunda
29.12.2013 tarihinde yayımlanan  431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile  Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV  Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG  piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili  mükellef gruplarının kullandıkları  muhasebe programları veya Kurumsal  Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri  gibi yazılımlarında tuttukları kayıtlara  belirli standartlar getirmek ve bu  mükelleflerden istediği veri/bilgileri  alabilmek için elektronik ortamda  “Kayıt Saklama Gereksinimleri”  zorunluluğunu getirmiştir. Bu uygulamanın asıl amacı vergi  denetimini daha etkin hale getirmek  için mükelleflerden standart hale  getirilmiş veriler alabilmek ve bu  veriler üzerinde karşılaştırmalı  analizler yapabilmektir.